child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn

turizm sektöründe tüketici hukuku | t&p hukuk danışmanlık bürosu

hukuk danışmanlık bürosu
t&p hukuk danışmanlık bürosu | tüketici hukuku danışmanlığı

tokbaş & partners

turizm sektöründe tüketici hukuku

ŞİRKETLER için :

Şahıslar için :

Turizm Sektörü, yıl boyunca çalışan tüketicinin özellikle yaz dönemlerinde ve ara tatil dönemlerinde bedenini ve zihnini dinlendirmek amacıyla işlem kurduğu, dolayısıyla tüketici üzerinde manevi etkisi çok büyük olan ve sorunların manevi telafisinin olmadığı bir sektördür. Birçok tüketicinin turizm sektöründen beklentisi çok büyüktür ve tüketicinin tatili ile hayali arasında çelişkiler bulunması büyük sorunlar yaratacaktır. Bu sebeple hem sektör kuruluşlarının hem de tüketicilerin turizm sektöründeki tüketici haklarını iyi bilmeleri ve önceden tedbirlerini almaları gerekmektedir.

 

tokbaş & partners, turizm sektöründeki tüketici hukukuna olan hakimiyetiyle otellere, paket tur işletmecilerine ve turizm sektörü içerisinde bulunan şirket ve şahıslara tüketici hukuku hizmeti verebilmektedir. Bu hizmetler şirketler ve şahıslar için ayrı ayrı detaylandırılmıştır. Yine şirketler bakımından hizmetlerimiz kendi içerisinde “koruyucu/önleyici avukatlık, süreç danışmanlığı ve resmi vekillik” olarak ayrı ayrı sınıflandırılmıştır. tokbaş & partners’in bu alanda sunduğu hizmetleri şu şekilde detaylandırabiliriz:

 

Koruyucu/Önleyici Avukatlık Hizmetleri:

 

 1. Şirket yöneticileri ve ilgili personele “turizm sektöründe tüketici hukuku ve uygulamaları” eğitimleri düzenlemek

 2. Şirketin şubeleri için tüketici hukuku eğitimi organizasyonu düzenlemek ve Türkiye çapında personel eğitimini sağlamak

 3. Tüketici Hukuku alanı içerisine giren turizm sözleşmelerini mevzuata ve uygulamalara uygun şekilde düzenlemek

 4. Tüketici işlemlerinde kullanılan turizm sektörü belgelerini mevzuata ve uygulamalara uygun şekilde düzenlemek

 5. Yeni turizm sektörü uygulamaları hakkında mütalaalar ve hukuki raporlar oluşturmak

 6. Ticari reklam ve ilanların yayınından önce tüketici ve reklam mevzuatı ile idari uygulamalara uygun şekilde hukuki kontrolünü sağlamak

 7. Ticari uygulamaların “haksız ticari uygulamalar” hükümleri kapsamında hukuki kontrolünü sağlamak

 8. Hukuki durum tespit raporlaması (Due Dilligence)

 9. Mevzuat taraması ile turizm sektörüne ilişkin haftalık mevzuat raporu

 10. İdari ve düzenleyici kurul karar taraması, turizm sektörüne ilişkin haftalık idari ve düzenleyici kurul kararları raporu

 

Süreç Danışmanlığı Hizmetleri:

 

 1. Turizm sözleşmelerinin denetlenmesi ve sözleşme uyuşmazlıkları hakkında görüş bildirilmesi

 2. Turizm sektörü uygulama ile diğer belgelerinin denetlenmesi ve bunlardan çıkan uyuşmazlıklar hakkında görüş bildirilmesi

 3. Ticari reklam ve ilanlar hakkında çıkan uyuşmazlıklar hakkında görüş bildirilmesi

 4. Tüketici hukuku mevzuatı hakkında karşılaşılan sorunların çözümü hakkında görüş bildirilmesi

 5. Sözlü ve yazılı hukuki görüş taleplerinin cevaplandırılması

 6. İlgili idari kuruluşlarla şirket arasında tüketici hukukundan kaynaklanan yorum farklılıklarının ve sorunların giderilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması ve görüş bildirilmesi

 7. Şirket ile tüketiciler arasında arabuluculuk-uzlaştırma hizmetlerinin sağlanması

 8. Tüketici şikayet hattının kurulması ve yönetilmesi

 9. Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Hakem Heyetlerine yazılacak cevap (savunma) dilekçelerinin farklı sorun ve ihtimallere göre şablonlarının hazırlanması

 10. Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Hakem Heyetlerine yazılan dilekçeler hakkında kontrol ve uygunluk denetimi

 11. İdari kuruluşlara tüketici hukuku ile ilgili yazılacak dilekçe ve sunulacak belgelerin kontrol ve uygunluk denetimi

 12. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettiş denetimi sürecinin yönetimi

 

 

 

Resmi Vekillik Hizmetleri:

 

 1. Şirketin Tüketici Hakem Heyetleri nezdinde temsiliyetinin ve dosya takibinin sağlanması

 2. Şirketin Tüketici Mahkemeleri nezdinde temsiliyetinin ve dosya takibinin sağlanması

 3. Şirketin idari kuruluşlar nezdinde temsiliyetinin ve dosya takibinin sağlanması

 4. TKHK  kapsamında kesilen idari para cezalarının iptal davaları

 5. Şirket borç ve alacaklarının takibi

 

 

 

 

 

 1. Konaklama sözleşmelerinden doğan davaların takibi

 2. Paket tur sözleşmelerinden doğan davaların takibi

 3. Ayıplı konaklama ve paket tur hizmetlerininden doğan maddi ve manevi tazminat davaların takibi

 4. Turizm sektöründe rekabet hukukuna aykırı eylemlerden doğan tazminat davaları

 5. Turizm sektöründe aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalardan doğan tazminat davaları

child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn

\n ?>