child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn

taşımacılık sektöründe tüketici hukuku | t&p hukuk danışmanlık bürosu

hukuk danışmanlık bürosu
t&p hukuk danışmanlık bürosu | tüketici hukuku danışmanlığı

tokbaş & partners

taşımacılık sektöründe tüketici hukuku

ŞİRKETLER için :

Şahıslar için :

Taşımacılık Sektörü, 6502 sayılı yeni tüketici kanunu ile getirilen, daha önce sigortacılık gibi ticaret hukuku içerisinde yer alan bir sektördür. Hava, kara, demiryolu, deniz taşımacılığında yolcu taşımalarının tamamı artık tüketici hukukunun kapsama alanı içerisindedir. Dolayısıyla, şu ana kadar biletlerin arkasına küçük harflerle basılmış taşımacılık sözleşmelerinden, taşıma hizmetinde karşılaşılan sorunlar, iptal edilen seferler, bagaj hasarı veya kaybolması, taşımacılık hizmetinin gecikmesi gibi bütün sebeplerden dolayı oluşacak ihtilafların tamamı tüketici mahkemelerinde tüketici hukuku ilke ve dinamiklerine göre çözülecektir. Bu sebeple, hem taşıma şirketlerinin hem taşıma hizmeti alan tüketicilerin bu sektöre ait tüketici hukukunu iyi bilmeleri gerekmektedir.

 

tokbaş & partners, taşımacılık sektöründeki tüketici hukukuna olan hakimiyetiyle taşıma şirketlerine ve taşımacılık sektörü içerisinde bulunan şirket ve şahıslara tüketici hukuku hizmeti verebilmektedir. Bu hizmetler şirketler ve şahıslar için ayrı ayrı detaylandırılmıştır. Yine şirketler bakımından hizmetlerimiz kendi içerisinde “koruyucu/önleyici avukatlık, süreç danışmanlığı ve resmi vekillik” olarak ayrı ayrı sınıflandırılmıştır. tokbaş & partners’in bu alanda sunduğu hizmetleri şu şekilde detaylandırabiliriz:

 

Koruyucu/Önleyici Avukatlık Hizmetleri:

 

 1. Şirket yöneticileri ve ilgili personele “taşımacılık sektöründe tüketici hukuku ve uygulamaları” eğitimleri düzenlemek

 2. Şirketin şubeleri için tüketici hukuku eğitimi organizasyonu düzenlemek ve Türkiye çapında personel eğitimini sağlamak

 3. Tüketici Hukuku alanı içerisine giren taşımacılık sözleşmelerini mevzuata ve uygulamalara uygun şekilde düzenlemek

 4. Tüketici işlemlerinde kullanılan taşımacılık sektörü belgelerini mevzuata ve uygulamalara uygun şekilde düzenlemek

 5. Yeni taşımacılık sektörü uygulamaları hakkında mütalaalar ve hukuki raporlar oluşturmak

 6. Ticari reklam ve ilanların yayınından önce tüketici ve reklam mevzuatı ile idari uygulamalara uygun şekilde hukuki kontrolünü sağlamak

 7. Ticari uygulamaların “haksız ticari uygulamalar” hükümleri kapsamında hukuki kontrolünü sağlamak

 8. Hukuki durum tespit raporlaması (Due Dilligence)

 9. Mevzuat taraması ile taşımacılık sektörüne ilişkin haftalık mevzuat raporu

 10. İdari ve düzenleyici kurul karar taraması, taşımacılık sektörüne ilişkin haftalık idari ve düzenleyici kurul kararları raporu

 

Süreç Danışmanlığı Hizmetleri:

 

 1. Taşımacılık sözleşmelerinin denetlenmesi ve sözleşme uyuşmazlıkları hakkında görüş bildirilmesi

 2. Taşımacılık sektörü uygulama ile diğer belgelerinin denetlenmesi ve bunlardan çıkan uyuşmazlıklar hakkında görüş bildirilmesi

 3. Ticari reklam ve ilanlar hakkında çıkan uyuşmazlıklar hakkında görüş bildirilmesi

 4. Tüketici hukuku mevzuatı hakkında karşılaşılan sorunların çözümü hakkında görüş bildirilmesi

 5. Sözlü ve yazılı hukuki görüş taleplerinin cevaplandırılması

 6. İlgili idari kuruluşlarla şirket arasında tüketici hukukundan kaynaklanan yorum farklılıklarının ve sorunların giderilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması ve görüş bildirilmesi

 7. Şirket ile tüketiciler arasında arabuluculuk-uzlaştırma hizmetlerinin sağlanması

 8. Tüketici şikayet hattının kurulması ve yönetilmesi

 9. Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Hakem Heyetlerine yazılacak cevap (savunma) dilekçelerinin farklı sorun ve ihtimallere göre şablonlarının hazırlanması

 10. Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Hakem Heyetlerine yazılan dilekçeler hakkında kontrol ve uygunluk denetimi

 11. İdari kuruluşlara tüketici hukuku ile ilgili yazılacak dilekçe ve sunulacak belgelerin kontrol ve uygunluk denetimi

 12. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettiş denetimi sürecinin yönetimi

 

 

 

Resmi Vekillik Hizmetleri:

 

 1. Şirketin Tüketici Hakem Heyetleri nezdinde temsiliyetinin ve dosya takibinin sağlanması

 2. Şirketin Tüketici Mahkemeleri nezdinde temsiliyetinin ve dosya takibinin sağlanması

 3. Şirketin idari kuruluşlar nezdinde temsiliyetinin ve dosya takibinin sağlanması

 4. TKHK  kapsamında kesilen idari para cezalarının iptal davaları

 5. Şirket borç ve alacaklarının takibi

 

 

 

 

 

 1. Hava taşımacılığından doğan davaların takibi

 2. Karayolu taşımacılığından doğan davaların takibi

 3. Demiryolu taşımacılığından doğan davaların takibi

 4. Denizyolu taşımacılığından doğan davaların takibi

 5. Taşıma araçlarının kazalarından doğan maddi ve manevi tazminat davalarının takibi

 6. Taşımacılık hzimetinin rötar yapmasından-iptal edilmesinden dolayı oluşan zararların tazminininden doğan davaların takibi

 7. Bagaj hasarı veya kaybolmasından doğan davaların takibi

 8. Ayıplı taşımacılık hizmetinden doğan maddi ve manevi tazminat davalarının takibi

 9. Taşımacılık sektöründe rekabet hukukuna aykırı eylemlerden doğan tazminat davaları

 10. Taşımacılık sektöründe aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalardan doğan tazminat davaları

child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn

\n ?>