child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn

sigortacılık sektöründe tüketici hukuku | t&p hukuk danışmanlık bürosu

hukuk danışmanlık bürosu
t&p hukuk danışmanlık bürosu | tüketici hukuku danışmanlığı

tokbaş & partners

sigortacılık sektöründe tüketici hukuku

ŞİRKETLER için :

Şahıslar için :

Sigortacılık Sektörü, 6502 sayılı yeni tüketici kanunu ile getirilen, henüz sigortacılık sektörünün ne kadarlık kısmının tüketici hukuku kapsamı içerisinde olduğu tartışmalı olan ve fakat sigorta şirketlerine karşı açılan bir çok davanın uygulamada tüketici mahkemelerine yönlendirildiği, gün geçtikçe tüketici hukukuna ait olan unsurlarının daha çok gün yüzüne çıkacağı ve tartışılacak hale gelecek önemli bir sektördür. 6502 sayılı kanundan önce tamamen ticaret hukukunun bir alt dalı olarak kabul edilen sigorta hukukunun büyük bir kısmı ticaret hukukundan tüketici hukukuna geçmiştir. Doğal olarak sigorta şirketleri ile tüketicilerin arasında yaşanan ihtilafların tamamı artık tüketici mahkemesinde tüketici hukuku temel ilke ve dinamiklerine göre çözülecektir.

 

tokbaş & partners, sigortacılık sektöründeki tüketici hukukuna olan hakimiyetiyle sigorta şirketlerine, sigorta acenta ile aracı kuruluşlarına ve sigortacılık sektörü içerisinde bulunan şirket ve şahıslara tüketici hukuku hizmeti verebilmektedir. Bu hizmetler şirketler ve şahıslar için ayrı ayrı detaylandırılmıştır. Yine şirketler bakımından hizmetlerimiz kendi içerisinde “koruyucu/önleyici avukatlık, süreç danışmanlığı ve resmi vekillik” olarak ayrı ayrı sınıflandırılmıştır. tokbaş & partners’in bu alanda sunduğu hizmetleri şu şekilde detaylandırabiliriz:

 

Koruyucu/Önleyici Avukatlık Hizmetleri:

 

 1. Şirket yöneticileri ve ilgili personele “sigortacılık sektöründe tüketici hukuku ve uygulamaları” eğitimleri düzenlemek

 2. Şirketin şubeleri için tüketici hukuku eğitimi organizasyonu düzenlemek ve Türkiye çapında personel eğitimini sağlamak

 3. Tüketici Hukuku alanı içerisine giren sigortacılık sözleşmelerini mevzuata ve uygulamalara uygun şekilde düzenlemek

 4. Tüketici işlemlerinde kullanılan sigortacılık sektörü belgelerini mevzuata ve uygulamalara uygun şekilde düzenlemek

 5. Yeni sigortacılık sektörü uygulamaları hakkında mütalaalar ve hukuki raporlar oluşturmak

 6. Ticari reklam ve ilanların yayınından önce tüketici ve reklam mevzuatı ile idari uygulamalara uygun şekilde hukuki kontrolünü sağlamak

 7. Ticari uygulamaların “haksız ticari uygulamalar” hükümleri kapsamında hukuki kontrolünü sağlamak

 8. Hukuki durum tespit raporlaması (Due Dilligence)

 9. Mevzuat taraması ile sigortacılık sektörüne ilişkin haftalık mevzuat raporu

 10. İdari ve düzenleyici kurul karar taraması, sigortacılık sektörüne ilişkin haftalık idari ve düzenleyici kurul kararları raporu

 

Süreç Danışmanlığı Hizmetleri:

 

 1. Sigortacılık sözleşmelerinin denetlenmesi ve sözleşme uyuşmazlıkları hakkında görüş bildirilmesi

 2. Sigortacılık sektörü uygulama ile diğer belgelerinin denetlenmesi ve bunlardan çıkan uyuşmazlıklar hakkında görüş bildirilmesi

 3. Ticari reklam ve ilanlar hakkında çıkan uyuşmazlıklar hakkında görüş bildirilmesi

 4. Tüketici hukuku mevzuatı hakkında karşılaşılan sorunların çözümü hakkında görüş bildirilmesi

 5. Sözlü ve yazılı hukuki görüş taleplerinin cevaplandırılması

 6. İlgili idari kuruluşlarla şirket arasında tüketici hukukundan kaynaklanan yorum farklılıklarının ve sorunların giderilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması ve görüş bildirilmesi

 7. Şirket ile tüketiciler arasında arabuluculuk-uzlaştırma hizmetlerinin sağlanması

 8. Tüketici şikayet hattının kurulması ve yönetilmesi

 9. Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Hakem Heyetlerine yazılacak cevap (savunma) dilekçelerinin farklı sorun ve ihtimallere göre şablonlarının hazırlanması

 10. Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Hakem Heyetlerine yazılan dilekçeler hakkında kontrol ve uygunluk denetimi

 11. İdari kuruluşlara tüketici hukuku ile ilgili yazılacak dilekçe ve sunulacak belgelerin kontrol ve uygunluk denetimi

 12. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettiş denetimi sürecinin yönetimi

 

 

 

Resmi Vekillik Hizmetleri:

 

 1. Şirketin Tüketici Hakem Heyetleri nezdinde temsiliyetinin ve dosya takibinin sağlanması

 2. Şirketin Tüketici Mahkemeleri nezdinde temsiliyetinin ve dosya takibinin sağlanması

 3. Şirketin idari kuruluşlar nezdinde temsiliyetinin ve dosya takibinin sağlanması

 4. TKHK  kapsamında kesilen idari para cezalarının iptal davaları

 5. Şirket borç ve alacaklarının takibi

 

 

 

 

 

 1. Sigorta sözleşmelerinden ve uygulamalarından doğan davaların takibi

 2. Can ve mal zararlarından doğan sigorta şirketlerine karşı açılan maddi ve manevi tazminat davaları

 3. Cayma hakkı taleplerinden doğan davaların takibi

 4. Ayıplı - eksik sigortacılık hizmetlerinden doğan davaların takibi

 5. Sigortacılık sektöründe rekabet hukukuna aykırı eylemlerden doğan tazminat davaları

 6. Sigortacılık sektöründe aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalardan doğan tazminat davaları

child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn

\n ?>