child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn

reklam sektöründe tüketici hukuku | t&p hukuk danışmanlık bürosu

hukuk danışmanlık bürosu
t&p hukuk danışmanlık bürosu | tüketici hukuku danışmanlığı

tokbaş & partners

reklam sektöründe tüketici hukuku

ŞİRKETLER için :

Şahıslar için :

Reklam Sektörü, özellikle kaynağını tüketici hukukundan alan, tüketici hukukunun alt dalı olan reklam hukuku kuralları ile düzenlenen bir sektördür. Tüketicinin seçim iradesine doğrudan etki eden bir sektör olduğu için, diğer bütün sektörlerin tüketiciye seslenebildiği ve algılarını yönlendirmek istediği önemli bir penceredir. Elbette bu öneminden ötürü, kamu gücü tarafından bu pencerenin çerçevelerinin boyutundan rengine kadar detaylarının belirlenmek istendiği bir alanı teşkil etmektedir. Reklam sektöründe tüketici hukuku, reklam sektörü yöneticileri kadar reklam veren sektör yöneticileri tarafından iyi bilinmesi gerekir. Zira hukuka aykırı unsur barındıran reklamlardan hem reklam sektörünün yöneticileri hem sektör aracı kuruluşları hem de reklamı veren sektör kuruluşu zarar görecektir. Elbette hukuka aykırı unsur barındıran reklamlardan en büyük zararı muhakkak üzerinde yanlış algı yaratılan tüketiciler görecektir.

 

tokbaş & partners, reklam sektöründeki tüketici hukukuna olan hakimiyetiyle medya kuruluşlarına, reklam ajanslarına, reklam veren sektör kuruluşlarına ve reklam sektörü içerisinde bulunan şirket ve şahıslara tüketici hukuku hizmeti verebilmektedir. Bu hizmetler şirketler ve şahıslar için ayrı ayrı detaylandırılmıştır. Yine şirketler bakımından hizmetlerimiz kendi içerisinde “koruyucu/önleyici avukatlık, süreç danışmanlığı ve resmi vekillik” olarak ayrı ayrı sınıflandırılmıştır. tokbaş & partners’in bu alanda sunduğu hizmetleri şu şekilde detaylandırabiliriz:

 

Koruyucu/Önleyici Avukatlık Hizmetleri:

 

 1. Şirket yöneticileri ve ilgili personele “reklam sektöründe tüketici hukuku ve uygulamaları” eğitimleri düzenlemek

 2. Şirketin şubeleri için tüketici hukuku eğitimi organizasyonu düzenlemek ve Türkiye çapında personel eğitimini sağlamak

 3. Tüketici Hukuku alanı içerisine giren reklam sözleşmelerini mevzuata ve uygulamalara uygun şekilde düzenlemek

 4. Tüketici işlemlerinde kullanılan reklam sektörü belgelerini mevzuata ve uygulamalara uygun şekilde düzenlemek

 5. Yeni reklam sektörü uygulamaları hakkında mütalaalar ve hukuki raporlar oluşturmak

 6. Ticari reklam ve ilanların yayınından önce tüketici ve reklam mevzuatı ile idari uygulamalara uygun şekilde hukuki kontrolünü sağlamak

 7. Ticari uygulamaların “haksız ticari uygulamalar” hükümleri kapsamında hukuki kontrolünü sağlamak

 8. Hukuki durum tespit raporlaması (Due Dilligence)

 9. Mevzuat taraması ile reklam sektörüne ilişkin haftalık mevzuat raporu

 10. İdari ve düzenleyici kurul karar taraması, reklam sektörüne ilişkin haftalık idari ve düzenleyici kurul kararları raporu

 

Süreç Danışmanlığı Hizmetleri:

 

 1. Reklam sözleşmelerinin denetlenmesi ve sözleşme uyuşmazlıkları hakkında görüş bildirilmesi

 2. Reklam sektörü uygulama ile diğer belgelerinin denetlenmesi ve bunlardan çıkan uyuşmazlıklar hakkında görüş bildirilmesi

 3. Ticari reklam ve ilanlar hakkında çıkan uyuşmazlıklar hakkında görüş bildirilmesi

 4. Tüketici hukuku mevzuatı hakkında karşılaşılan sorunların çözümü hakkında görüş bildirilmesi

 5. Sözlü ve yazılı hukuki görüş taleplerinin cevaplandırılması

 6. İlgili idari kuruluşlarla şirket arasında tüketici hukukundan kaynaklanan yorum farklılıklarının ve sorunların giderilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması ve görüş bildirilmesi

 7. Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Hakem Heyetlerine yazılacak cevap (savunma) dilekçelerinin farklı sorun ve ihtimallere göre şablonlarının hazırlanması

 8. Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Hakem Heyetlerine yazılan dilekçeler hakkında kontrol ve uygunluk denetimi

 9. İdari kuruluşlara tüketici hukuku ile ilgili yazılacak dilekçe ve sunulacak belgelerin kontrol ve uygunluk denetimi

 10. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettiş denetimi sürecinin yönetimi

 11. Reklam kurulu ve RTÜK soruşturma süreçlerinin yönetimi

 

 

 

Resmi Vekillik Hizmetleri:

 

 1. Şirketin Tüketici Hakem Heyetleri nezdinde temsiliyetinin ve dosya takibinin sağlanması

 2. Şirketin Tüketici Mahkemeleri nezdinde temsiliyetinin ve dosya takibinin sağlanması

 3. Şirketin idari kuruluşlar, özellikle Reklam Kurulu ve RTÜK nezdinde temsiliyetinin ve dosya takibinin sağlanması

 4. TKHK  kapsamında kesilen idari para cezalarının iptal davaları

 5. Şirket borç ve alacaklarının takibi

 

 

 

 

 

 1. Aldatıcı reklamlardan doğan davaların takibi

 2. Aldatıcı reklamlardan doğan maddi ve manevi tazminat davaların takibi

 3. Reklam Kurulu ve RTÜK şiayetlerinin takibi

 4. Reklamlar sebebiyle çıkan telif hakkı sorunlarından doğan davaların takibi

 5. Haksız ticari uygulamalardan doğan davaların takibi

 6. Reklam sektöründe rekabet hukukuna aykırı eylemlerden doğan tazminat davaları

child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn

\n ?>