child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn

rekabet hukuku | t&p hukuk danışmanlık bürosu

hukuk danışmanlık bürosu
t&p hukuk danışmanlık bürosu | tüketici hukuku danışmanlığı

tokbaş & partners

rekabet hukuku

Rekabet Hukuku, serbest piyasa ekonomisinde rekabet sisteminin dengeli ve yeknesak bir biçimde uygulanmasını sağlayıcı düzenlemelerden oluşur.Rekabet hukukunun amacı mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu hâkimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamaktır. Ekonomideki ve reklam sektöründeki gelişmelere paralel olarak rekabet hukuku, son yıllarda çok güncel ve tartışılan bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

tokbaş & partners, rekabet hukukuna olan hakimiyetiyle şirketlere ve şahıslara rekabet hukuku hizmeti verebilmektedir. Bu hizmetler danışmanlık hizmetleri ve resmi vekillik hizmetleri olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. tokbaş & partners’in bu alanda sunduğu hizmetleri şu şekilde detaylandırabiliriz:

danışmanlık hizmetleri :

resmi vekillik hizmetleri :

 

 1. Birleşme, devralmalar ve ortak girişimlerde rekabet hukuku denetimi ve düzenlenmesi
 2. Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması konusunda hukuki denetim ve düzenlemeler
 3. İzin, muafiyet ve menfi tespitler bakımından hukuki denetim
 4. Özelleştirme Uygulamaları ve İhaleler sonrasında rekabet hukuku denetimi
 5. Rekabet Kurulunun İnceleme ve Araştırmalarındaki Usul hakkında danışmanlık
 6. Rekabet hukukunda dikey anlaşmalar hakkında gerekli bilgi ve dokümanın sağlanması
 7. Teşebbüslerarası Anlaşmalar, Teşebbüs Birliği Kararları ve Uyumlu Eylemler bakımından hukuki denetimin sağlanması
 8. Yoğunlaşmaların Denetlenmesi
 9. Sözlü ve yazılı hukuki görüş taleplerinin cevaplandırılması
 1. Haksız rekabetten doğan maddi ve manevi tazminatları

 2. İdari Para Cezalarının ve yaptırımların iptali davaları

 3. Muafiyet başvuruları

 4. Rekabet Kurulu soruşturmalarında temsiliyet

 5. Rekabet Hukukuna Aykırı Davranıştan Doğan Tazminat Davaları

 6. Rekabet İhlalinin tespiti davaları

child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn