child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn

iş hukuku | t&p hukuk danışmanlık bürosu

hukuk danışmanlık bürosu
t&p hukuk danışmanlık bürosu | tüketici hukuku danışmanlığı

tokbaş & partners

 hukuku

İş Hukuku, bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku olarak iki ana konuya ayrılır. Tek tek işçilerin işverenleriyle ilişkilerini incelediği gibi, işçiler ve işverenler arasındaki toplu iş sözleşmesinden ve sendika hukukundan doğan ilişkileri de incelemektedir. Bundan başka, işçilerin sosyal güvenlik haklarını da incelemeye alan iş hukuku, oldukça geniş ve yaygın bir kullanıma sahiptir.

 

tokbaş & partners, iş hukukuna olan hakimiyetiyle işverenlere, sendikalara ve işçilere iş hukuku hizmeti verebilmektedir. Bu hizmetler danışmanlık hizmetleri ve resmi vekillik hizmetleri olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. tokbaş & partners’in bu alanda sunduğu hizmetleri şu şekilde detaylandırabiliriz:

danışmanlık hizmetleri :

resmi vekillik hizmetleri :

 1. İş sözleşmesinin denetimi ve uygulanması

 2. İş sözleşmelerinin feshi aşamasının hazırlanması, sözleşmeye uygun fesih denetimi gerçekleştirilmesi

 3. İş hukuku alanında gereken ibranameler ve ihtarnameler düzenlenmesi

 4. İşe giriş sözleşmelerinin hazırlanması ve denetlenmesi

 5. İşçi söz ve davranışlarının sözleşmeye uygunluğunun denetlenmesi

 6. İşçi özlük dosyası, yıllık ücretli izin defteri, işe devam çizelgeleri, işçi ücret bordrolarının denetlenmesi ve gözetim altında tutulması

 7. İşverenin iş hukuku uyarınca düzenlenen yükümlülüklerinin denetlenmesi ve eksikliklerin giderilerek kanuna uygun hale getirilmesi

 8. İşverenin sendikal haklarının ve faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi

 9. TİS inceleme yapılması ve TİS'e uygunluğun denetlenmesi

 10. Sözlü ve yazılı hukuki görüş taleplerinin cevaplandırılması

 1. İş akdinin feshi davaları

 2. İş kazası ve iş kazasından doğan tazminat davaları

 3. İşe iade davaları

 4. Kıdem ve ihbar tazminatı davaları

 5. Sigortalılığın tespiti davaları

 6. Sözleşmenin yorumlanması davaları

 7. Sosyal sigorta davaları

child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn