child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn

inşaat sektöründe tüketici hukuku | t&p hukuk danışmanlık bürosu

hukuk danışmanlık bürosu
t&p hukuk danışmanlık bürosu | tüketici hukuku danışmanlığı

tokbaş & partners

inşaat sektöründe tüketici hukuku

ŞİRKETLER için :

Şahıslar için :

İnşaat Sektörü, tüketici hukukunun en büyük bütçeli sözleşmelerinin olduğu, solayısıyla tüketici ve şirket bütçeleri açısından en ufak sorunu kaldırmayacak yapıya sahip önemli bir sektördür. İnşaat sektöründe tüketici hukuku uygulamaları piyasada en çok maketten konut satışı diye tabir edilen satış türlerinde yaşanmaktadır. Yeni kanunda eser sözleşmelerinin de içerisine alınmasıyla, sipariş üzerine yaptıırlan konutlar da artık tüketici hukukunun kapsama alanı içerisine girmiş bulunmaktadır. Şirketler nezdinde yapılan ve tüketici hukuku unsurlarını tam içermeyen sözleşmelerin şirketleri iflasa kadar götürdüğünü, karşılığında elbette tüketicinin de mağdur olduğunu üzülerek gördük defalarca. Bu sebeplerle, inşaat sözleşmelerini her kelimesine dikkat edilerek ve tüketici hukuku unsurlarını tam karşılayacak şekilde hazırlamak, hem şirkete hem tüketiciye kazandıracak esaslı bir noktadır.

 

tokbaş & partners, inşaat sektöründeki tüketici hukukuna olan hakimiyetiyle inşaat şirketlerine ve inşaat sektörü içerisinde bulunan şirket ve şahıslara tüketici hukuku hizmeti verebilmektedir. Bu hizmetler şirketler ve şahıslar için ayrı ayrı detaylandırılmıştır. Yine şirketler bakımından hizmetlerimiz kendi içerisinde “koruyucu/önleyici avukatlık, süreç danışmanlığı ve resmi vekillik” olarak ayrı ayrı sınıflandırılmıştır. tokbaş & partners’in bu alanda sunduğu hizmetleri şu şekilde detaylandırabiliriz:

 

Koruyucu/Önleyici Avukatlık Hizmetleri:

 

 1. Şirket yöneticileri ve ilgili personele “inşaat sektöründe tüketici hukuku ve uygulamaları” eğitimleri düzenlemek

 2. Şirketin şubeleri için tüketici hukuku eğitimi organizasyonu düzenlemek ve Türkiye çapında personel eğitimini sağlamak

 3. Tüketici Hukuku alanı içerisine giren inşaat sözleşmelerini mevzuata ve uygulamalara uygun şekilde düzenlemek

 4. Tüketici işlemlerinde kullanılan inşaat belgelerini mevzuata ve uygulamalara uygun şekilde düzenlemek

 5. Yeni inşaat sektörü uygulamaları hakkında mütalaalar ve hukuki raporlar oluşturmak

 6. Ticari reklam ve ilanların yayınından önce tüketici ve reklam mevzuatı ile idari uygulamalara uygun şekilde hukuki kontrolünü sağlamak

 7. Ticari uygulamaların “haksız ticari uygulamalar” hükümleri kapsamında hukuki kontrolünü sağlamak

 8. Hukuki durum tespit raporlaması (Due Dilligence)

 9. Mevzuat taraması ile inşaat sektörüne ilişkin haftalık mevzuat raporu

 10. İdari ve düzenleyici kurul karar taraması, inşaat sektörüne ilişkin haftalık idari ve düzenleyici kurul kararları raporu

 

 

Süreç Danışmanlığı Hizmetleri:

 

 1. İnşaat sözleşmelerinin denetlenmesi ve sözleşme uyuşmazlıkları hakkında görüş bildirilmesi

 2. İnşaat sektörü uygulama ile diğer belgelerinin denetlenmesi ve bunlardan çıkan uyuşmazlıklar hakkında görüş bildirilmesi

 3. Ticari reklam ve ilanlar hakkında çıkan uyuşmazlıklar hakkında görüş bildirilmesi

 4. Tüketici hukuku mevzuatı hakkında karşılaşılan sorunların çözümü hakkında görüş bildirilmesi

 5. Sözlü ve yazılı hukuki görüş taleplerinin cevaplandırılması

 6. İlgili idari kuruluşlarla şirket arasında tüketici hukukundan kaynaklanan yorum farklılıklarının ve sorunların giderilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması ve görüş bildirilmesi

 7. Şirket ile tüketiciler arasında arabuluculuk-uzlaştırma hizmetlerinin sağlanması

 8. Tüketici şikayet hattının kurulması ve yönetilmesi

 9. Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Hakem Heyetlerine yazılacak cevap (savunma) dilekçelerinin farklı sorun ve ihtimallere göre şablonlarının hazırlanması

 10. Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Hakem Heyetlerine yazılan dilekçeler hakkında kontrol ve uygunluk denetimi

 11. İdari kuruluşlara tüketici hukuku ile ilgili yazılacak dilekçe ve sunulacak belgelerin kontrol ve uygunluk denetimi

 12. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettiş denetimi sürecinin yönetimi

 

 

 

 

Resmi Vekillik Hizmetleri:

 

 1. Şirketin Tüketici Hakem Heyetleri nezdinde temsiliyetinin ve dosya takibinin sağlanması

 2. Şirketin Tüketici Mahkemeleri nezdinde temsiliyetinin ve dosya takibinin sağlanması

 3. Şirketin idari kuruluşlar nezdinde temsiliyetinin ve dosya takibinin sağlanması

 4. TKHK  kapsamında kesilen idari para cezalarının iptal davaları

 5. Şirket borç ve alacaklarının takibi

 

 

 

 

 

 1. İnşaat sözleşmelerinden doğan davaların takibi

 2. Ayıplı konuttan doğan maddi ve manevi tazminat davaları

 3. Maketten konut satışlarından doğan geç teslim - gecikmiş kira taleplerinden doğan davaların takibi

 4. Cayma hakkı ve sözleşmeden dönme taleplerinden doğan davaların takibi

 5. İpotek tesisinden doğan davaların takibi

 6. Gayrimenkul alım-satım işlemlerinde sözleşme öncesi, sözleşme esnası ve sonrası süreçte hazır bulunulması ile vekil sıfatıyla işlemlerin gerçekleştirilmesi

 7. İnşaat sektöründe rekabet hukukuna aykırı eylemlerden doğan tazminat davaları

 8. İnşaat sektöründe aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalardan doğan tazminat davaları

child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn

\n ?>