child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn

emlak komisyonculuğu sektöründe tüketici hukuku | t&p hukuk danışmanlık

hukuk danışmanlık bürosu
t&p hukuk danışmanlık bürosu | tüketici hukuku danışmanlığı

tokbaş & partners

emlak komisyonculuğu sektöründe tüketici hukuku

ŞİRKETLER için :

Şahıslar için :

Emlak Komisyonculuğu (Tellallık-Simsarlık) Sektörü, tüketici hukuku alanına yeni girmiş bir sektördür. Önceden tüketici kanunu içerisinde sayılmadığından genel mahkemelerde genel hukuka göre görülen bu sektörde yaşanan ihtilaflar, 6502 sayılı kanunda açıkça isminin zikredilmesiyle tüketici hukuku kapsamı içerisine alınmıştır. Hemen hemen her tüketicinin, bir gayrimenkul satın alırken veya kiralarken karşılaştığı emlakçılarla yaptıkları sözleşme ve işlemlerin önemsenmesi gerekmektedir. Zira, hafife alma durumlarında karşılaşılan tazminatlar kişi bütçesine oldukça zarar verebilmektedir. Diğer yandan emlakçıların da sözleşmelerini tüketici hukukuna uygun kurması, tüketicileri yeteri kadar bilgilendirmesi, verilen hizmetin karşılığında ücret talep edip edemeyeceğini belirleyici olacaktır. Zira yanlış ve gerekli şekle uyulmadan yapılan geçersiz sözleşme ve belgelerle hizmet verilmesi emeği boşa çıkartabilecek ve komisyonunun kazanılmasına engel teşkil edecektir. Eski belge ve sözleşmelerin hala geçerli olduğunu sanan ve kendisini güvende hisseden emlakçılar ise yanılgı içerisinde olduğunu muhakkak bir kaç dava sonra anlayacaklardır. Bu sebeple artık emlakçıların kurumsal çalışması ve tüketici hukuku danışmanı edinmeleri gerekmektedir.

 

tokbaş & partners, emlak komisyonculuğu sektöründeki tüketici hukukuna olan hakimiyetiyle emlak komisyoncularına ve emlak komisyonculuğu sektörü içerisinde bulunan şirket ve şahıslara tüketici hukuku hizmeti verebilmektedir. Bu hizmetler şirketler ve şahıslar için ayrı ayrı detaylandırılmıştır. Yine şirketler bakımından hizmetlerimiz kendi içerisinde “koruyucu/önleyici avukatlık, süreç danışmanlığı ve resmi vekillik” olarak ayrı ayrı sınıflandırılmıştır. tokbaş & partners’in bu alanda sunduğu hizmetleri şu şekilde detaylandırabiliriz:

 

Koruyucu/Önleyici Avukatlık Hizmetleri:

 

 1. Şirket yöneticileri ve ilgili personele “emlak komisyonculuğu sektöründe tüketici hukuku ve uygulamaları” eğitimleri düzenlemek
 2. Şirketin şubeleri için tüketici hukuku eğitimi organizasyonu düzenlemek ve Türkiye çapında personel eğitimini sağlamak
 3. Tüketici Hukuku alanı içerisine giren emlak komisyonculuğu sözleşmelerini mevzuata ve uygulamalara uygun şekilde düzenlemek
 4. Tüketici işlemlerinde kullanılan emlak komisyonculuğu belgelerini mevzuata ve uygulamalara uygun şekilde düzenlemek
 5. Yeni emlak komisyonculuğu sektörü uygulamaları hakkında mütalaalar ve hukuki raporlar oluşturmak
 6. Ticari reklam ve ilanların yayınından önce tüketici ve reklam mevzuatı ile idari uygulamalara uygun şekilde hukuki kontrolünü sağlamak
 7. Ticari uygulamaların “haksız ticari uygulamalar” hükümleri kapsamında hukuki kontrolünü sağlamak
 8. Hukuki durum tespit raporlaması (Due Dilligence)
 9. Mevzuat taraması ile emlak komisyonculuğu sektörüne ilişkin haftalık mevzuat raporu
 10. İdari ve düzenleyici kurul karar taraması, emlak komisyonculuğu sektörüne ilişkin haftalık idari ve düzenleyici kurul kararları raporu

 

Süreç Danışmanlığı Hizmetleri:

 

 1. Emlak komisyonculuğu  sözleşmelerinin denetlenmesi ve sözleşme uyuşmazlıkları hakkında görüş bildirilmesi
 2. Emlak komisyonculuğu  sektörü uygulama ile diğer belgelerinin denetlenmesi ve bunlardan çıkan uyuşmazlıklar hakkında görüş bildirilmesi
 3. Ticari reklam ve ilanlar hakkında çıkan uyuşmazlıklar hakkında görüş bildirilmesi
 4. Tüketici hukuku mevzuatı hakkında karşılaşılan sorunların çözümü hakkında görüş bildirilmesi
 5. Sözlü ve yazılı hukuki görüş taleplerinin cevaplandırılması
 6. İlgili idari kuruluşlarla şirket arasında tüketici hukukundan kaynaklanan yorum farklılıklarının ve sorunların giderilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması ve görüş bildirilmesi
 7. Şirket ile tüketiciler arasında arabuluculuk-uzlaştırma hizmetlerinin sağlanması
 8. Tüketici şikayet hattının kurulması ve yönetilmesi
 9. Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Hakem Heyetlerine yazılacak cevap (savunma) dilekçelerinin farklı sorun ve ihtimallere göre şablonlarının hazırlanması
 10. Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Hakem Heyetlerine yazılan dilekçeler hakkında kontrol ve uygunluk denetimi
 11. İdari kuruluşlara tüketici hukuku ile ilgili yazılacak dilekçe ve sunulacak belgelerin kontrol ve uygunluk denetimi
 12. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettiş denetimi sürecinin yönetimi

 

 

 

Resmi Vekillik Hizmetleri:

 

 1. Şirketin Tüketici Hakem Heyetleri nezdinde temsiliyetinin ve dosya takibinin sağlanması
 2. Şirketin Tüketici Mahkemeleri nezdinde temsiliyetinin ve dosya takibinin sağlanması
 3. Şirketin idari kuruluşlar nezdinde temsiliyetinin ve dosya takibinin sağlanması
 4. TKHK kapsamında kesilen idari para cezalarının iptal davaları
 5. Şirket borç ve alacaklarının takibi

 

 

 

 

 

 1. Emlak komisyonu sözleşmesinden doğan davalar
 2. Ayıplı hizmetten doğan maddi ve manevi tazminat davaları
 3. Emlak komisyonculularına karşı olan borç ve alacakların takibi
 4. Emlak komisyonculuğu sektöründe rekabet hukukuna aykırı eylemlerden doğan tazminat davaları
 5. Emlak komisyonculuğu sektöründe aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalardan doğan tazminat davaları

 

child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn

\n ?>