child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn

eğitim sektöründe tüketici hukuku | t&p hukuk danışmanlık bürosu

hukuk danışmanlık bürosu
t&p hukuk danışmanlık bürosu | tüketici hukuku danışmanlığı

tokbaş & partners

eğitim sektöründe tüketici hukuku

ŞİRKETLER için :

Şahıslar için :

Eğitim Sektörü, tüketici hukuku bakımından çok fazla bilinmeyen ve fakat oldukça önemli bir sektördür. Zira, eğitim sektörünün doğrudan hedef kitlesi tüketicidir. Her ne kadar eğitimin kutsallığından ve kar amacı güdülmeksizin kamu hizmeti olarak sunulması gerektiğinden bahsedilebilse de, günümüzde gerek vakıf üniversitelerinin gerek özel okul ve dershanelerin işleyiş yapısına bakıldığında eğitimin bir ticaret unsuru olarak görüldüğü ve doğal olarak eğitim alan kişinin de eğitim hizmeti alan tüketici olduğu aksi söylenemez bir gerçektir.

 

tokbaş & partners, eğitim sektöründeki tüketici hukukuna olan hakimiyetiyle vakıf üniversitelerine, özel okullara, dershane, çeşitli kurslara ve diğer eğitim sektörü içerisinde bulunan şirket ve şahıslara tüketici hukuku hizmeti verebilmektedir. Bu hizmetler şirketler ve şahıslar için ayrı ayrı detaylandırılmıştır. Yine şirketler bakımından hizmetlerimiz kendi içerisinde “koruyucu/önleyici avukatlık, süreç danışmanlığı ve resmi vekillik” olarak ayrı ayrı sınıflandırılmıştır. tokbaş & partners’in bu alanda sunduğu hizmetleri şu şekilde detaylandırabiliriz:

Koruyucu/Önleyici Avukatlık Hizmetleri:

 

 1. Şirket yöneticileri ve ilgili personele “eğitim sektöründe tüketici hukuku ve uygulamaları” eğitimleri düzenlemek
 2. Şirketin şubeleri için tüketici hukuku eğitimi organizasyonu düzenlemek ve Türkiye çapında personel eğitimini sağlamak
 3. Tüketici Hukuku alanı içerisine giren eğitim sözleşmelerini mevzuata ve uygulamalara uygun şekilde düzenlemek
 4. Tüketici işlemlerinde kullanılan eğitim belgelerini mevzuata ve uygulamalara uygun şekilde düzenlemek
 5. Yeni eğitim sektörü uygulamaları hakkında mütalaalar ve hukuki raporlar oluşturmak
 6. Ticari reklam ve ilanların yayınından önce tüketici ve reklam mevzuatı ile idari uygulamalara uygun şekilde hukuki kontrolünü sağlamak
 7. Ticari uygulamaların “haksız ticari uygulamalar” hükümleri kapsamında hukuki kontrolünü sağlamak
 8. Hukuki durum tespit raporlaması (Due Dilligence)
 9. Mevzuat taraması ile eğitim sektörüne ilişkin haftalık mevzuat raporu
 10. İdari ve düzenleyici kurul karar taraması, eğitim sektörüne ilişkin haftalık idari ve düzenleyici kurul kararları raporu

 

Süreç Danışmanlığı Hizmetleri:

 

 1. Eğitim sözleşmelerinin denetlenmesi ve sözleşme uyuşmazlıkları hakkında görüş bildirilmesi
 2. Eğitim sektörü uygulama ile diğer belgelerinin denetlenmesi ve bunlardan çıkan uyuşmazlıklar hakkında görüş bildirilmesi
 3. Ticari reklam ve ilanlar hakkında çıkan uyuşmazlıklar hakkında görüş bildirilmesi
 4. Tüketici hukuku mevzuatı hakkında karşılaşılan sorunların çözümü hakkında görüş bildirilmesi
 5. Sözlü ve yazılı hukuki görüş taleplerinin cevaplandırılması
 6. İlgili idari kuruluşlarla şirket arasında tüketici hukukundan kaynaklanan yorum farklılıklarının ve sorunların giderilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması ve görüş bildirilmesi
 7. Şirket ile tüketiciler arasında arabuluculuk-uzlaştırma hizmetlerinin sağlanması
 8. Tüketici şikayet hattının kurulması ve yönetilmesi
 9. Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Hakem Heyetlerine yazılacak cevap (savunma) dilekçelerinin farklı sorun ve ihtimallere göre şablonlarının hazırlanması
 10. Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Hakem Heyetlerine yazılan dilekçeler hakkında kontrol ve uygunluk denetimi
 11. İdari kuruluşlara tüketici hukuku ile ilgili yazılacak dilekçe ve sunulacak belgelerin kontrol ve uygunluk denetimi
 12. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettiş denetimi sürecinin yönetimi

 

 

 

Resmi Vekillik Hizmetleri:

 

 1. Şirketin Tüketici Hakem Heyetleri nezdinde temsiliyetinin ve dosya takibinin sağlanması
 2. Şirketin Tüketici Mahkemeleri nezdinde temsiliyetinin ve dosya takibinin sağlanması
 3. Şirketin idari kuruluşlar nezdinde temsiliyetinin ve dosya takibinin sağlanması
 4. TKHK kapsamında kesilen idari para cezalarının iptal davaları
 5. Şirket borç ve alacaklarının takibi

 

 

 

 

 1. Eğitim hizmeti abonelik sözleşmesinden doğan davaların takibi
 2. Ayıplı –kötü- hizmetten doğan davaların takibi
 3. Eğitim hizmetlerinden doğan maddi ve manevi tazminat davaları
 4. Eğitim kuruluşlarına karşı olan borç ve alacakların takibi
 5. Eğitim sektöründe rekabet hukukuna aykırı eylemlerden doğan tazminat davaları
 6. Eğitim sektöründe aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalardan doğan tazminat davaları

 

child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn

\n ?>