child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn

e-ticaret sektöründe tüketici hukuku | t&p hukuk danışmanlık bürosu

hukuk danışmanlık bürosu
t&p hukuk danışmanlık bürosu | tüketici hukuku danışmanlığı

tokbaş & partners

e-ticaret sektöründe tüketici hukuku

ŞİRKETLER için :

Şahıslar için :

E-ticaret Sektörü, hızla gelişen ve fakat tüketiciler nezdinde ciddi güven sorunları yaşanan, bu sorunların aşılması adına hergeçen gün kendini yenileyerek büyümeye devam eden önemli bir sektördür. E-ticaret sektöründe, gerek şirketler tarafından gerekse tüketiciler tarafından kötüye kullanılmaya müsait açık kapıların sayısı bir hayli fazladır. Bu sebeple de sık sık ya şirketlerin yada tüketicilerin mağduriyetine yol açan sorunlarla karşılaşılmasına alışılan, aslında daha çok ve daha katı kurallara sahip olması gereken bir sektördür. Ancak, elektronik ticaretin her geçen gün daha fazla yayılmasına karşılık, ne yazık ki ülkemizde hala bu sektörün yeteri kadar kurallara sahip olduğu söylenemeyecektir. Var olan kurallar, tüketici hukuku içerisinde kabul edilen işlemler ve rekabetten dolayı şirketlerin kendi içlerinde oluşturdukları uygulamalardan ibarettir.

 

tokbaş & partners, e-ticaret sektöründeki tüketici hukukuna olan hakimiyetiyle e-ticaret siteleri ve işletmecilerine ve e-ticaret sektörü içerisinde bulunan şirket ve şahıslara tüketici hukuku hizmeti verebilmektedir. Bu hizmetler şirketler ve şahıslar için ayrı ayrı detaylandırılmıştır. Yine şirketler bakımından hizmetlerimiz kendi içerisinde “koruyucu/önleyici avukatlık, süreç danışmanlığı ve resmi vekillik” olarak ayrı ayrı sınıflandırılmıştır. tokbaş & partners’in bu alanda sunduğu hizmetleri şu şekilde detaylandırabiliriz:

 

Koruyucu/Önleyici Avukatlık Hizmetleri:

 

 1. Şirket yöneticileri ve ilgili personele “e-ticaret sektöründe tüketici hukuku ve uygulamaları” eğitimleri düzenlemek
 2. Şirketin şubeleri için tüketici hukuku eğitimi organizasyonu düzenlemek ve Türkiye çapında personel eğitimini sağlamak
 3. Tüketici Hukuku alanı içerisine giren e-ticaret  sözleşmelerini mevzuata ve uygulamalara uygun şekilde düzenlemek
 4. E-ticaret sitesinin hukuki alt yapısını kurmak
 5. Tüketici işlemlerinde kullanılan e-ticaret sektörü belgelerini mevzuata ve uygulamalara uygun şekilde düzenlemek
 6. Yeni e-ticaret sektörü uygulamaları hakkında mütalaalar ve hukuki raporlar oluşturmak
 7. Ticari reklam ve ilanların yayınından önce tüketici ve reklam mevzuatı ile idari uygulamalara uygun şekilde hukuki kontrolünü sağlamak
 8. Ticari uygulamaların “haksız ticari uygulamalar” hükümleri kapsamında hukuki kontrolünü sağlamak
 9. Hukuki durum tespit raporlaması (Due Dilligence)
 10. Mevzuat taraması ile e-ticaret sektörüne ilişkin haftalık mevzuat raporu
 11. İdari ve düzenleyici kurul karar taraması, e-ticaret sektörüne ilişkin haftalık idari ve düzenleyici kurul kararları raporu

 

Süreç Danışmanlığı Hizmetleri:

 

 1. E-ticaret sözleşmelerinin denetlenmesi ve sözleşme uyuşmazlıkları hakkında görüş bildirilmesi
 2. E-ticaret sektörü uygulama ile diğer belgelerinin denetlenmesi ve bunlardan çıkan uyuşmazlıklar hakkında görüş bildirilmesi
 3. Ticari reklam ve ilanlar hakkında çıkan uyuşmazlıklar hakkında görüş bildirilmesi
 4. Tüketici hukuku mevzuatı hakkında karşılaşılan sorunların çözümü hakkında görüş bildirilmesi
 5. Sözlü ve yazılı hukuki görüş taleplerinin cevaplandırılması
 6. İlgili idari kuruluşlarla şirket arasında tüketici hukukundan kaynaklanan yorum farklılıklarının ve sorunların giderilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması ve görüş bildirilmesi
 7. Şirket ile tüketiciler arasında arabuluculuk-uzlaştırma hizmetlerinin sağlanması
 8. Tüketici şikayet hattının kurulması ve yönetilmesi
 9. Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Hakem Heyetlerine yazılacak cevap (savunma) dilekçelerinin farklı sorun ve ihtimallere göre şablonlarının hazırlanması
 10. Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Hakem Heyetlerine yazılan dilekçeler hakkında kontrol ve uygunluk denetimi
 11. İdari kuruluşlara tüketici hukuku ile ilgili yazılacak dilekçe ve sunulacak belgelerin kontrol ve uygunluk denetimi
 12. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettiş denetimi sürecinin yönetimi

 

 

Resmi Vekillik Hizmetleri:

 

 1. Şirketin Tüketici Hakem Heyetleri nezdinde temsiliyetinin ve dosya takibinin sağlanması
 2. Şirketin Tüketici Mahkemeleri nezdinde temsiliyetinin ve dosya takibinin sağlanması
 3. Şirketin idari kuruluşlar nezdinde temsiliyetinin ve dosya takibinin sağlanması
 4. TKHK kapsamında kesilen idari para cezalarının iptal davaları
 5. Şirket borç ve alacaklarının takibi

 

 

 

 

 

 1. Mesafeli sözleşmelerden doğan davaların takibi
 2. Ayıplı mal veya hizmetten doğan davaların takibi
 3. Cayma hakkının kullanılmasından doğan davaların takibi
 4. Ayıplı maldan doğan maddi ve manevi tazminat davaları
 5. E-ticaret şirketlerine karşı olan borç ve alacakların takibi
 6. E-ticaret sektöründe rekabet hukukuna aykırı eylemlerden doğan tazminat davaları
 7. E-ticaret sektöründe aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalardan doğan tazminat davaları

child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn

\n ?>