child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn

sermaye piyasası sektöründe tüketici hukuku | t&p hukuk danışmanlık

hukuk danışmanlık bürosu
t&p hukuk danışmanlık bürosu | tüketici hukuku danışmanlığı

tokbaş & partners

borsa ve sermaye piyasası sektöründe tüketici hukuku

Borsa ve Sermaye Piyasası Sektörü, tüketici hukuku bakımından yeni yeni tartışılmaya başlanmış ve ilerleyen dönemlerde sıkça tartışmaya açık olacak bir sektördür. Sermaye piyasası hukukunun içerisinde tüketici hukukuna dair unsurlar aramak için öncelikle sermaye piyasası hukukunun temel mantığını iyi bilmek ve daha sonra tüketici hukukunun dinamiklerine hâkim olmak gerekir.

 

Sermaye piyasası hukukunun tarihine baktığımızda görüyoruz ki, bu hukuk dalı asıl olarak İngiltere'de gelişmeye başlamış, fakat bu alandaki öncülüğü daha sonra ABD üstlenmiştir. ABD'de düzenleme yetkisi başlangıçta eyaletlere bırakılmış iken 1933 ve 1934 tarihlerinde federal hükümetin çıkardığı iki kanunla federal seviyeye çekilmiş ve ikinci kanunla SEC (Securities and Exchange Commission) kurulmuştur. Sermaye piyasası hukukunun gelişimi esas olarak SEC tarafından üstlenilmiştir. ABD Yüksek Mahkemesi ve ABD Temyiz Mahkemesi de sermaye piyasası hukukunun teori ve uygulamasına büyük katkılarda bulunmuşlardır. Ülkemizde de ABD hukuku örnek alınarak, geliştirilmeye çalışılan sermaye piyasası hukuku, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen konuları içeren bir hukuk dalıdır. Genel olarak Ticaret Hukuku'nun alt dalı olarak kabul edilebilir. Halka açık şirketler, borsalar, aracı kurumlar, yatırım fonları, gayrimenkul değerleme, konut finansmanı sistemi, emeklilik fonları ve daha başka çeşitli konular sermaye piyasası hukuku kapsamında ele alınabilir.

 

Ancak, son dönemde özellikle tokbaş & patners’in de içerisinde bulunduğu küçük bir grubun öncülüğünde tartışılmaya başlanan hususlardan olan, küçük hisse senedi sahiplerinin yatırımcı mı yoksa tüketici mi sayılacağı, sanal borsa platformu olan forex ve benzeri piyasalarda işlem yapan kişilerin hizmet alan bir tüketici olup olamayacağı, gayrimenkul değerleme şirketlerinden alınan hizmetler, bankacılık sektörü haricindeki konut finansmanı kuruluşları ile yapılan işlemler ve kurulan sözleşmeler, ticaret amacını gütmeyecek şekilde yapılan yatırım fonları işlemleri gibi hususlar bizce ticaret hukukundan çok tüketici hukuku unsurlarını barındırmaktadır.

 

tokbaş & partners, borsa ve sermaye piyasası sektöründeki tüketici hukukuna olan hakimiyetiyle halka açık şirketlere, sermaye piyasası aracı kuruluşlarına ve diğer sermaye piyasası sektörü içerisinde bulunan şirket ve şahıslara tüketici hukuku hizmeti verebilmektedir. Bu hizmetler şirketler ve şahıslar için ayrı ayrı detaylandırılmıştır. Yine şirketler bakımından hizmetlerimiz kendi içerisinde “koruyucu/önleyici avukatlık, süreç danışmanlığı ve resmi vekillik” olarak ayrı ayrı sınıflandırılmıştır. tokbaş & partners’in bu alanda sunduğu hizmetleri şu şekilde detaylandırabiliriz:

Koruyucu/Önleyici Avukatlık Hizmetleri:

 

 1. Şirket yöneticileri ve ilgili personele “borsa ve sermaye piyasası sektöründe tüketici hukuku ve uygulamaları” eğitimleri düzenlemek

 2. Şirketin şubeleri için tüketici hukuku eğitimi organizasyonu düzenlemek ve Türkiye çapında personel eğitimini sağlamak

 3. Tüketici Hukuku alanı içerisine giren sermaye piyasası sözleşmelerini mevzuata ve uygulamalara uygun şekilde düzenlemek

 4. Tüketici işlemlerinde kullanılan sermaye piyasası belgelerini mevzuata ve uygulamalara uygun şekilde düzenlemek

 5. Yeni sermaye piyasası uygulamaları hakkında mütalaalar ve hukuki raporlar oluşturmak

 6. Ticari reklam ve ilanların yayınından önce tüketici ve reklam mevzuatı ile idari uygulamalara uygun şekilde hukuki kontrolünü sağlamak

 7. Ticari uygulamaların “haksız ticari uygulamalar” hükümleri kapsamında hukuki kontrolünü sağlamak

 8. Hukuki durum tespit raporlaması (Due Dilligence)

 9. Halka açılan anonim şirketlerin tüketici hukuku mevzuatına tam uygunluk denetimini  sağlamak

 10. Mevzuat taraması ile borsa ve sermaye piyasası sektörüne ilişkin haftalık mevzuat raporu

 11. İdari ve düzenleyici kurul karar taraması, borsa ve sermaye piyasası sektörüne ilişkin haftalık idari ve düzenleyici kurul kararları raporu

 

 

Süreç Danışmanlığı Hizmetleri:

 

 1. Sermaye Piyasası sözleşmelerinin denetlenmesi ve sözleşme uyuşmazlıkları hakkında görüş bildirilmesi

 2. Borsa ve sermaye piyasası uygulama ile diğer belgelerinin denetlenmesi ve bunlardan çıkan uyuşmazlıklar hakkında görüş bildirilmesi

 3. Ticari reklam ve ilanlar hakkında çıkan uyuşmazlıklar hakkında görüş bildirilmesi

 4. Tüketici hukuku mevzuatı hakkında karşılaşılan sorunların çözümü hakkında görüş bildirilmesi

 5. Sözlü ve yazılı hukuki görüş taleplerinin cevaplandırılması

 6. İlgili idari kuruluşlarla şirket arasında tüketici hukukundan kaynaklanan yorum farklılıklarının ve sorunların giderilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması ve görüş bildirilmesi

 7. Şirket ile tüketiciler arasında arabuluculuk-uzlaştırma hizmetlerinin sağlanması

 8. Tüketici şikayet hattının kurulması ve yönetilmesi

 9. Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Hakem Heyetlerine yazılacak cevap (savunma) dilekçelerinin farklı sorun ve ihtimallere göre şablonlarının hazırlanması

 10. Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Hakem Heyetlerine yazılan dilekçeler hakkında kontrol ve uygunluk denetimi

 11. İdari kuruluşlara tüketici hukuku ile ilgili yazılacak dilekçe ve sunulacak belgelerin kontrol ve uygunluk denetimi

 12. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettiş denetimi sürecinin yönetimi

 

Resmi Vekillik Hizmetleri:

 

 1. Şirketin Tüketici Hakem Heyetleri nezdinde temsiliyetinin ve dosya takibinin sağlanması
 2. Şirketin Tüketici Mahkemeleri nezdinde temsiliyetinin ve dosya takibinin sağlanması
 3. Şirketin idari kuruluşlar nezdinde temsiliyetinin ve dosya takibinin sağlanması
 4. TKHK kapsamında kesilen idari para cezalarının iptal davaları
 5. Şirket borç ve alacaklarının takibi

 

 

 

 

 1. Hisse senetlerinden doğan davaların takibi
 2. Konut finansmanı kuruluşları ile yapılan işlemlerden doğan davaların takibi
 3. Leasing sözleşmelerinden doğan davaların takibi
 4. Forex ve benzeri piyasalarda yapılan işlemlerden doğan davaların takibi
 5. Gayrimenkul değerleme şirketleri ile yapılan işlemlerden doğan davalar
 6. Yatırım fonları işlemlerinden doğan davalar
 7. Borsa ve sermaye piyasası işlemlerinden doğan maddi ve manevi tazminat davaları
 8. Sermaye piyasası kuruluşlarına karşı olan borç ve alacakların takibi
 9. Borsa ve sermaye piyasası sektöründe rekabet hukukuna aykırı eylemlerden doğan tazminat davaları
 10. Borsa ve sermaye piyasası sektöründe aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalardan doğan tazminat davaları

ŞİRKETLER için :

şahıslar için :

child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn

\n ?>