child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn

bankacılık sektöründe tüketici hukuku | t&p hukuk danışmanlık bürosu

hukuk danışmanlık bürosu
t&p hukuk danışmanlık bürosu | tüketici hukuku danışmanlığı

tokbaş & partners

bankacılık sektöründe tüketici hukuku

Bankacılık Sektörü, tüketici hukuku bakımından en çok tartışılan sektörlerin başında gelmektedir. O sebeple, gerek bankacılık sektörünün gerekse tüketicilerin yaptıkları bankacılık işlemlerinin hukuka tam uygunluğunun saptanması şarttır. Gözden kaçan tüketici hukuku detayları, işlemin bir tarafına haksız kazanç sağlayabilecektir. Hâlbuki ne bankacık sektörünün ne de tüketicilerin haksız kazanç sağlayamamaları için tüketici hukukunun mantığını iyi anlamak, dinamiklerine hâkim olmak ve bir yandan hukuku iyi işleterek bir yandan da bu alandaki tüketici hukukunun bütün kesimler için objektif olarak gelişmesine katkı sağlamak önemlidir.

 

tokbaş & partners, bankacılık sektöründeki tüketici hukukuna olan hakimiyetiyle bankalara, finans, faktoring, varlık yönetim şirketlerine, off-shore bankalara, ulusal ve uluslar arası finansal kiralama şirketlerine ve bütün mali kuruluşlara tüketici hukuku hizmeti verebilmektedir. Bu hizmetler şirketler ve şahıslar için ayrı ayrı detaylandırılmıştır. Şirketler bakımından hizmetlerimiz kendi içerisinde “koruyucu/önleyici avukatlık, süreç danışmanlığı ve resmi vekillik” olarak ayrı ayrı sınıflandırılmıştır. tokbaş & partners’in bu alanda sunduğu hizmetleri şu şekilde detaylandırabiliriz:

Koruyucu / Önleyici Avukatlık Hizmetleri: 

 

 1. Banka yöneticileri ve ilgili personele “bankacılık sektöründe tüketici hukuku ve uygulamaları” eğitimleri düzenlemek

 2. Bankanın şubeleri için tüketici hukuku eğitimi organizasyonu düzenlemek ve Türkiye çapında personel eğitimini sağlamak

 3. Tüketici Hukuku alanı içerisine giren bankacılık sözleşmelerini mevzuata ve uygulamalara uygun şekilde düzenlemek

 4. Tüketici işlemlerinde kullanılan bankacılık sektörü belgelerini mevzuata ve uygulamalara uygun şekilde düzenlemek

 5. Yeni bankacılık uygulamaları hakkında mütalaalar ve hukuki raporlar oluşturmak

 6. Ticari reklam ve ilanların yayınından önce tüketici ve reklam mevzuatı ile idari uygulamalara uygun şekilde hukuki kontrolünü sağlamak

 7. Ticari uygulamaların “haksız ticari uygulamalar” hükümleri kapsamında hukuki kontrolünü sağlamak

 8. Hukuki durum tespit raporlaması (Due Dilligence)

 9. Mevzuat taraması ve bankacılık sektörüne ilişkin haftalık mevzuat raporu

 10. İdari ve düzenleyici kurul karar  taraması, bankacılık sektörüne ilişkin haftalık idari ve düzenleyici kurul kararları raporu

 

Süreç Danışmanlığı Hizmetleri:

 

 1. Bankacılık sözleşmelerinin denetlenmesi ve sözleşme uyuşmazlıkları hakkında görüş bildirilmesi

 2. Bankacılık uygulama ile diğer belgelerinin denetlenmesi ve bunlardan çıkan uyuşmazlıklar hakkında görüş bildirilmesi

 3. Ticari reklam ve ilanlar hakkında çıkan uyuşmazlıklar hakkında görüş bildirilmesi

 4. Tüketici hukuku mevzuatı hakkında karşılaşılan sorunların çözümü hakkında görüş bildirilmesi

 5. Sözlü ve yazılı hukuki görüş taleplerinin cevaplandırılması

 6. İlgili idari kuruluşlarla şirket arasında tüketici hukukundan kaynaklanan yorum farklılıklarının ve sorunların giderilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması ve görüş bildirilmesi

 7. İpotek ve teminatlı işlemlerin denetlenmesi

 8. Şirket ile tüketiciler arasında arabuluculuk-uzlaştırma hizmetlerinin sağlanması

 9. Tüketici şikayet hattının kurulması ve yönetilmesi

 10. Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Hakem Heyetlerine yazılacak cevap (savunma) dilekçelerinin farklı sorun ve ihtimallere göre şablonlarının hazırlanması

 11. Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Hakem Heyetlerine yazılan dilekçeler hakkında kontrol ve uygunluk denetimi

 12. İdari kuruluşlara tüketici hukuku ile ilgili yazılacak dilekçe ve sunulacak belgelerin kontrol ve uygunluk denetimi

 13. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettiş denetimi sürecinin yönetimi

 

 

Resmi Vekillik Hizmetleri:

 

 1. Bankanın Tüketici Hakem Heyetleri nezdinde temsiliyetinin ve dosya takibinin sağlanması

 2. Bankanın Tüketici Mahkemeleri nezdinde temsiliyetinin ve dosya takibinin sağlanması

 3. Bankanın idari kuruluşlar nezdinde temsiliyetinin ve dosya takibinin sağlanması

 4. TKHK  kapsamında kesilen idari para cezalarının iptal davaları

 5. Banka alacaklarının takibi

 

 

 

 

 1. Tüketici kredilerinden doğan davaların takibi

 2. Konut Finansmanı Sözleşmelerinden doğan davaların takibi

 3. Kredi kartı sözleşmelerinden ve kullanımından doğan davaların takibi

 4. Leasing sözleşmelerinden doğan davaların takibi

 5. Banka ipoteği ve diğer teminat işlemlerinden doğan işlerin takibi

 6. Bankacılık işlemlerinden doğan maddi ve manevi tazminat davaları

 7. Bankalara karşı olan borçlar hakkında yapılandırma, erteleme veya taksitlendirme işlerinin takibi

 8. Bankacılık sektöründe rekabet hukukuna aykırı eylemlerden doğan tazminat davaları

 9. Bankacılık sektöründe aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalardan doğan tazminat davaları

 

ŞİRKETLER için :

Şahıslar için :

child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn

\n ?>