child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn

Ayıplı aracın Ayıpsız Misli İle Değişimi

hukuk danışmanlık bürosu
t&p hukuk danışmanlık bürosu | tüketici hukuku danışmanlığı

tokbaş & partners

ayıplı aracın ayıpsız misli ile değişimi

Soru: 2013 model ayıplı aracımı ayıpsız misli ile değiştirmek istiyorum. Bu durumda bana 2013 model yerine 2016 model araç mı verecekler, yoksa 2013 model sıfır araç bulmak zorunda mı kalacaklar?

Cevap: Her ikisi de değil aslında. Mahkeme, kararında 2013 model sıfır araç verilmesi için hüküm kurmak zorundadır. Aracınızın 2016 model bir araçla değiştirilmesi talebi kabul görmeyecektir. Firma ise aracın üretiminin durduğundan bahisle elinde olmadığı iddiasında bulunacağı için, İİK 24. Maddeye göre, ilamda ayrıca değer tespit edilmişse o değer üzerinden, tespit edilmemişse icra memuru tarafından rayice göre değeri tespit edilip o miktar üzerinden takibe devam edilecektir.

Üst model araç verilmesine hükmedilemeyeceği cevabını içeren Yargıtay Kararını aşağıda aynen veriyoruz; iyi okumalar…


YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2012/23313 K. 2012/2288 T. 05.02.2013**

**(İLGÜN Candaş, TÜZÜNER Özlem, TOKBAŞ Hakan; 6502 Sayılı Kanun Kapsamında OTOMOTİV HUKUKU, Eylül 2015, s.163)


ÖZET: Davacı, davalılardan satın aldığı araçta üretim hatası olduğundan bahisle, aracın ayıpsız misli ile değişimini istemiştir. HUMK 74.md (HMK 26.md) hükmünce hakim tarafların talepleriyle bağlı olup, talep dışına çıkarak karar veremez. Mahkemenin anılan yasa hükmünü gözardı ederek davacıya “son model” aracın verilmesine hükmetmiş olması, usûl ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.


DAVA ve KARAR: Taraflar arasındaki tüketiciyi koruma kanunundan kaynaklanan davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.


Davacı, davalılardan  03/06/2010 tarihinde otomobil satın aldığını, araçta üretimden kaynaklanan sürekli yağ eksiltme problemi olduğunu, çeşitli parçaların değişmesine rağmen problemin giderilemediğini belirterek, otomobilin davalılara teslimi ile ayıpsız misli ile değiştirilmesine karar verilmesini, bu talebinin kabul edilememesi durumunda ödediği araç bedelinin tarafına iadesini istemiştir.


Davalılar, davanın reddini dilemişlerdir.


Mahkemece, davanın kabulü ile, davacının uhdesinde olan (…) plaka sayılı (…) Model otomobilin davalılara iadesine, davacıya (…) Model özelliklerini taşır yeni otomobilin teslim tarihi itibariyle son model olarak davalılar tarafından davacıya verilmesine, karar verilmiş; hüküm davalılar tarafından temyiz edilmiştir.


1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalıların sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.


2-Davacı, davalılardan satın aldığı araçta üretim hatası olduğundan bahisle, aracın ayıpsız misli ile değişimini istemiştir. HUMK 74.md (HMK 26.md) hükmünce hakim tarafların talepleriyle bağlı olup, talep dışına çıkarak karar veremez. Mahkemenin anılan yasa hükmünü gözardı ederek davacıya “son model” aracın verilmesine hükmetmiş olması, usûl ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.


SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle davalıların sair temyiz itirazlarının reddine, ikinci bentte açıklanan nedenle temyiz olunan kararın davalılar yararına BOZULMASINA, peşin alınan 2.260,20TL harcın (…) Paz. Ve Sat. A.Ş.'ye, 565,50 TL harcın ise (…) Oto. San. Ve Tic. Ltd. Şti.'ye istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05.02.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.


child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn

\n ?>